Nemokamas pristatymas nuo 49 €

Bendrosios nuostatos

 1. Šios privatumo sąlygos (toliau – „Sąlygos“) reglamentuoja pagrindinius principus ir tvarką, kuria remdamasis Pardavėjas (toliau – „Rami oda“) tvarko interneto parduotuvėje (toliau – „ramioda.lt“) Pirkėjų (toliau – „Jūsų“) asmens duomenis.
 2. Naudodamasis ramioda.lt, Jūs duodate savo sutikimą Rami oda rinkti ir naudoti Jūsų asmens duomenis taip, kaip nustato šios Sąlygos, LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą.

Registracijos pateikimo taisyklės  

 1. Jūs registracijos formoje turite pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją apie save. Jeigu registracijos formoje Jūs pateikiate netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, Rami oda turi teisę anuliuoti Jūsų registraciją ir ištrinti duomenis arba apriboti Jūsų galimybes naudotis ramioda.lt.
 2. Rami oda pripažįsta ir gerbia kiekvieno fizinio asmens, kuris lankosi ramioda.lt teisę į privatumą. Rami oda naudoja informaciją, kurią pateikiate registruodamiesi ar siųsdami užklausas ramioda.lt, tame tarpe Jūsų vardą, pavardę, adresą, elektroninio pašto adresą, telefono numerį ir kitą ramioda.lt registracijos formoje nurodytą informaciją (bendrai – Asmens duomenys), šiais tikslais:
 • suteikti galimybę Jums naudotis svetaine ir teikiamomis paslaugomis;
 • paslaugų ar prekių pirkimui (užsakymui) apdoroti ir administruoti; 

 • išspręsti problemas susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu; 
 • siekiant pasiūlyti Jums pritaikytus produktus arba paslaugas, kurie galėtų dominti, vadovaujantis ramioda.lt užsakymų istorija, prioritetais. Rami oda tai gali daryti siųsdama Jums informaciją elektroniniu paštu, naujienlaiškiais, SMS pranešimais ir kt.
 • Rami oda gali pateikti Jums naujienas, pasiūlymus, pranešimus apie vykstančius / vyksiančius renginius ir kitą su Rami oda teikiamomis paslaugomis susijusią informaciją. Jūs galit bet kuriuo metu atsisakyti tokių naujienų ir informacijos, pranešdamas elektroniniu paštu info@ramioda.lt;
 • Jums identifikuoti Ramioda informacinėse sistemose, registruojantis ramioda.lt bei prisijungiant prie savo paskyros;
 • susisiekti su Jumis dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo;
 • tiesioginės rinkodaros tikslais (tik turint duomenų subjektų išankstinį sutikimą, kurį duomenų subjektas gali bet kada atšaukti).  

3. Asmens duomenys yra tvarkomi saugiomis priemonėmis, kurios apsaugo šiuos duomenis nuo neteisėto sunaikinimo, atskleidimo ar kitų neteisėtų veiksmų.

Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas

 1.  Jūs turite teisę keisti ir atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją.
 2. Rami oda turi turėti pilną, išsamią ir atnaujintą informaciją apie Jus, kad galėtų efektyviai įvykdyti Jūsų lūkesčius ir reikalavimus.

Asmens duomenų tvarkymas

Jūs sutinkate, kad asmens duomenys, kuriuos Jūs savo noru pateikiate registracijos formoje, būtų tvarkomi remiantis šiomis taisyklėmis.

Taisyklių keitimas

 1. Rami oda turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Sąlygas apie tai pranešdami ramioda.lt.
 2. Jei Jūs po šių sąlygų pasikeitimų naudojatės ramioda.lt teikiamomis paslaugomis, Rami oda laiko, kad Jūs sutikote su Sąlygų pakeitimu.

Asmens duomenų saugumas

 1. Rami oda neparduoda ir neperduos Jūsų asmens duomenų jokiai trečiai šaliai be atskiro Jūsų sutikimo. 
 2. Jokia trečia šalis negali siūlyti Jums savo prekių ar paslaugų per Rami oda valdomas elektronines sistemas ar administruojamas socialinių tinklų paskyras.
 3. Rami oda nenaudoja Jūsų asmens duomenų tiesioginės rinkodaros tikslais. 
 4. Jei Rami oda naudotų Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, privalo būti gautas Jūsų sutikimas ir Jums suteikta galimybė atsisakyti, kad Jūsų asmens duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais.
 5. Įmonė, tvarkydama Asmens duomenis vadovaujasi šiais pagrindiniais principais:
 • Asmens duomenys tvarkomi teisėtai, sąžiningai ir skaidriai;
 • tvarkomi tik tokie Asmens duomenys, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie yra tvarkomi;
 • Asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu;
 • tvarkomi tikslūs Asmens duomenys, kurie prireikus yra atnaujinami;
 • visa informacija susijusi su Asmens duomenimis ir jų tvarkymu yra konfidenciali.
 • tvarkydama ir saugodama Jūsų Asmens duomenis Rami oda įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina Asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. 
 • Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant Asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo.

Asmens duomenų subjekto teisės

Leidę Rami oda tvarkyti savo Asmens duomenis, Jūs turite teisę:

 1. Reikalauti ištaisyti, sunaikinti arba sustabdyti Jūsų Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant aukščiau nurodyto Europos reglamento ir / ar kitų įstatymų nuostatų;
 2. Nesutikti, kad Jūsų Asmens duomenys būtų tvarkomi;
 3. Rami oda, gavusi Jūsų prašymą dėl Asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos, pateiks Jums atsakymą. Oficialus susirašinėjimas su Rami oda dėl Asmens duomenų tvarkymo vyksta tik el. paštu info@ramioda.lt.

Baigiamosios nuostatos

 1. Šioms Privatumo Sąlygoms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
 2. Visi nesutarimai dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

Kontaktai

Rezervuokite vizitą susisiekdami žemiau nurodytais kontaktais, „Treatwell“ programėlėje arba užpildydami kontaktinę formą svetainėje.

Treatwell rezervacija
+370 629 08590
info@ramioda.lt
Adresas: Kęstučio g. 27-115, Kaunas